HK Klaroen

16 mei 2018

HK Klaroen 16 mei 2018


Gezamenlijke aanpak tegen armoede

Een op de zeven ZZP'ers heeft moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Foto: stockfoto

alblasserdam • Door de samenwerking tussen gemeente, maatschappelijke partners, geloofsgemeenschappen, verenigingen en stichtingen te versterken, moet in de gemeente Alblasserdam de armoede in het Damdorp terug gebracht worden.

Een van de doelstellingen van de gemeente, maatschappelijke partners, geloofsgemeenschappen, verenigingen en stichtingen is het verbeteren van het welzijn van inwoners met een laag inkomen en/of schulden.

"Dit willen wij onder andere bereiken door het terugdringen of voorkomen van schulden, het verhogen van de participatiegraad en het doorbreken van eenzaamheid", meldt S.G.M. van Eck van de gemeente Alblasserdam. "Samen willen we ons sterk maken om deze doelstelling te behalen. Dit hebben we vastgesteld in een convenant die we gezamenlijk gaan ondertekenen."

Deze ondertekening vond plaats op maandag 14 mei in Landvast. Door de samenwerking tussen gemeente, maatschappelijke partners, geloofsgemeenschappen, verenigingen en stichtingen te versterken willen we bereiken dat bovenstaande doelstelling werkelijkheid wordt.

Onderdeel hiervan was het ondertekenen van een convenant, waarmee betrokken partijen kenbaar maken dat ze achter deze ambitie staan en het startsein willen geven voor het nemen van concrete vervolgstappen om deze doelstelling te behalen.

Molens gaan open tijdens de Molendag

Foto: Geurt Mouthaan

regio • Molenstichting SIMAV en de vrijwillige molenaars hebben afgelopen zaterdag 12 mei de molens vrij toegankelijk gemaakt voor bezoekers.

Dit gebeurde in het kader van de Nationale Molendag, het belangrijkste molenevenement van Nederland. Dit jaar was het thema: 'Ontmoet de molenaar'. Dit thema was gekozen naar aanleiding van de Unesco-inschrijving van het Nederlands Molenambacht op de Representatieve lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Met dit thema hebben de molenaars van de regionale molenstichting in de Alblasserwaard hun beste beentje voorgezet en boeiende verhalen verteld over het leven van de molenaar op de molen. De vrijwillige molenaars lieten daarnaast graag zien hoe een molen werkt.

Waarderingsprijs voor ambassadeurs

woensdag 16 mei 2018 | jaargang 76 no. 20

Coalitie Alblasserdam: mooie plannen

De beoogde wethouders en hun onderhandelaars tonen het vijfsporenbord. Foto: Bert Bons

alblasserdam • De partijen SGP, PvdA en CDA zijn in Alblasserdam tot een coalitieakkoord voor de periode 2018-2022 gekomen. Het boekwerkje met plannen draagt de titel 'Samen maken we Alblasserdam'.

De coalitie bouwt voort op de samenwerking die in de periode 2014-2018 tussen de drie partijen reeds heeft plaatsgevonden en heeft tegelijkertijd een nieuwe focus en set met afspraken voor de komende jaren gemaakt. Net als in de periode 2014-2018 is het motto 'Samen Doen' kenmerkend voor de bestuursstijl. Wel komen er spelregels die onder meer duidelijk moeten maken hoe partijen kunnen meedenken en meepraten en wie wanneer een beslissing neemt.

Formateur en SGP-onderhandelaar Peter Verheij: "Afgelopen maand hebben we met elkaar goede, opbouwende en positieve gesprekken gevoerd waarin we elkaar hebben uitgedaagd en de samenwerking hebben verdiept. Onze gezamenlijke visie op Alblasserdam was leidend, gesteund op een aantal basisprincipes en waarden die de rode draad vormen voor onze wensen en manier van werken. De redenen waarom het in Alblasserdam prettig wonen en ondernemen is, staan centraal. Op vijf sporen willen we het verschil maken om dat verder te versterken.''

De vijf sporen zijn als volgt benoemd: Actiever en zorgzamer, Buiten beter, Beter wonen, Bereikbaarder en Ondernemender. Per spoor heeft zij aangegeven waarmee ze het verschil wil maken.

Concrete plannen

De coalitiepartijen hebben een aantal onderwerpen waarover ze meer duidelijkheid willen krijgen of waaraan ze concreet willen werken. Er ligt bijvoorbeeld een bouwopdracht voor ruim 700 woningen. Die gaan gerealiseerd worden op het Mercon Kloos-terrein en op Haven-Zuid. Ook zijn er kleinere locaties beschikbaar die nu nog een andere bestemming hebben, maar die beschikbaar komen voor woningbouw. Gedacht moet worden aan het Wipmolenterrein, de Pijlstoep, de Dirklocatie en ontwikkellocaties langs de dijk, zoals wooncentrum Baas en Kassen achter Noordsteate. Er zal daarbij met name ook aandacht zijn voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar.

Ook heeft de gemeente Alblasserdam een betere ontsluitingsweg voor de West-Alblasserwaard op het verlanglijstje staan. "We noemen het geen derde ontsluiting, want dan zou het lijken alsof het alleen voor Alblasserdam een functie heeft", vertelt Peter Verheij. "Nieuw-Lekkerland heeft ook een groot belang en daarom willen we graag in overleg met de gemeente Molenwaard om een ontsluitingsweg te creëren door de West-Alblasserwaard."

Elders op deze pagina staat nog meer informatie over het coalitieakkoord en de uitvoering daarvan.

Visie nieuwe coalitie Alblasserdam

alblasserdam • "De schaal en het karakter van ons dorp koesteren we, evenals de betrokkenheid bij elkaar, de hechte gemeenschap en de bedrijvigheid. De ruimte voor ontmoeting is waardevol en omzien naar elkaar is vanzelfsprekend", vertelt SGP-wethouder Peter Verheij.

Die instelling wordt beaamd door PvdA onderhandelaar Dorien Zandvliet: "Er ligt een mooie basis om de komende vier jaar aan verder te werken. Ik ben er blij mee. De vijf sporen gaan focus brengen. Meedoen in de samenleving; daar gaat het om, met speciale aandacht voor jeugd!"
Om het coalitieakkoord succesvol te kunnen uitvoeren, moet de gemeentelijke organisatie goed toegerust zijn, is het belangrijk om de financiën op orde te houden en is een goede samenwerking met gemeenten in de Drechtsteden en (buur)gemeenten Molenwaard en Giessenlanden noodzakelijk. Het nieuwe college zet daarom in op het ontwikkelen en ondersteunen van de gemeentelijke organisatie, zet in op verbeteren van de schuldpositie door de verkoop van aandelen Eneco en houdt de woonlasten gelijk. De coalitie streeft, waar mogelijk, verlaging van de woonlasten na. Ook voor een goede regionale samenwerking blijft de komend periode volop aandacht. Het in 2011 vastgestelde raadsbesluit blijft uitgangspunt. De gemeenteraad besloot toen te blijven werken vanuit een zelfstandig Alblasserdam en per taak langs een aantal criteria af te wegen of zelf doen of (en op welke schaal) samenwerking gewenst is.

"De schaal en het karakter van ons dorp koesteren we, evenals de betrokkenheid bij elkaar, de hechte gemeenschap en de bedrijvigheid. De ruimte voor ontmoeting is waardevol en omzien naar elkaar is vanzelfsprekend", vervolgt Verheij.

Wethouders in Alblasserdam

alblasserdam • De partijen SGP, PvdA en CDA hebben respectievelijk peter Verheij, Dorien Zandvliet en Arjan Kraijo opnieuw voorgedragen voor benoeming als wethouder. Op de foto hiernaast staan van links naar rechts Jaco Brand (SGP), Haci Erdogan (PvdA), Arjan Kraijo (CDA), Dorien Zandvliet (PvdA), Peter Verheij (SGP) en Arie van 't Zelfde (CDA).

Oud-leerling de Willem wint prijs

papendrecht • Chaja Mahabier, oud-leerling van de Willem en leerling MBO-juridisch, heeft de KPMG Jan Hommen scholarship 2018 gewonnen. De zeventienjarige Papendrechtse bemachtigde daarmee een studiebeurs van 4 jaar, een laptop, een stage plek en een bijbaan bij een advocatenkantoor binnen KPMG. Voor dit scholarship mochten zich 50 studenten aanmelden, waarvan er 20 doorgingen naar de eerste ronde. Ze moesten daar vertellen waarom zij de scholarship moesten winnen en uitwijden over hun dromen en achtergrond. Chaja en een andere student waren de grote winnaars.


Waarderingsprijs voor ambassadeurs

Erik Groeneweg, Ruud Boele en oud-burgemeester Kees de Bruin.

papendrecht • In de gemeente Papendrecht gaat binnenkort de Papendrechtse Waarderingsprijs uitgereikt worden aan ambassadeurs van Papendrecht.

"Bij mijn afscheid', licht oud-burgemeester Kees de Bruin de aanleiding voor de prijs toe, "werd ik door de gemeenteraad verrast met het instellen van een waarderingsprijs. Die mag ik elke twee jaar toekennen. De prijs is bedoeld om waardering te uiten, te stimuleren en kennis over de geschiedenis en identiteit van Papendrecht te bevorderen. De prijs bestaat uit een oorkonde, een beeldje en 2000 euro die bedoeld zijn om de prijswinnende activiteiten voort te zetten. Samen met een jury kies ik de winnaars."

Reden voor het instellen van de waarderingsprijs is dat er in Papendrecht verrassend veel fantastische initiatieven van individuele personen, instellingen en bedrijven zijn. "Tijdens mijn burgemeesterschap mocht ik bijdragen aan kennis over de geschiedenis en versterking van de identiteit van Papendrecht", vervolgt De Bruin. "Onder meer met de viering van het 900-jarig jubileum van Papendrecht, aankoop van het Handvest van Papendrecht en de reeks 'Van heerlijkheid tot heden' over de lokale geschiedenis. Het was hartstikke leuk om te zien dat dat wordt gewaardeerd. Bovendien leidde het ook tot nieuwe initiatieven die aansluiten bij, en een versterking vormen van de Papendrechtse identiteit en bekendheid. Voor de raad was het aanleiding om de waarderingsprijs vorm te geven." Ruud Boele, voorzitter van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard en directeur Erik Groeneweg van Theater De Willem en het Sportcentrum zijn bereid gevonden plaats te nemen in de jury. De Bruin: "Daar ben ik blij mee, zij kennen Papendrecht en nabije omgeving goed en hebben kennis van zaken op een terrein dat zich naast geschiedenis, sport en cultuur verder uitstrekt."

"Papendrechters zijn eerder nuchter dan trots op hun gemeente", vullen Boele en Groeneweg aan. "Toch zijn er enorm veel inwoners, organisaties en bedrijven die heel bijzondere dingen doen en op nationaal en internationaal niveau presteren. We roepen inwoners van Papendrecht en anderen van harte op kandidaten via e-mail te nomineren. We kiezen daaruit, tijdens een mooi evenement dat in de herfst plaatsvindt, de uiteindelijke winnaar."

De prijs, formeel de 'C.J.M. de Bruin Waarderingsprijs', zal de komende tien jaar elke twee jaar worden uitgereikt.

Papendrechters en anderen kunnen tot en met vrijdag 1 juni via info@theaterdewillem.nl inwoners, organisaties en bedrijven nomineren die Papendrecht tot buiten de regio positief op de kaart zetten. De jury is naast de naam natuurlijk bijzonder nieuwgierig naar de reden waarom de genomineerde volgens de indiener de waarderingsprijs verdient.

Start aanleg ontbrekend stuk fietspad

Het fietspad is overal langs de dijk al aangelegd. Archieffoto: Bert Bons Foto: Bert Bons

alblasserdam • Aannemersbedrijf Hak is op woensdag 9 mei in opdracht van de gemeente Alblasserdam gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een fietspad aan de Oost-Kinderdijk.

Het fietspad komt te liggen achter de huizen aan de Oost-Kinderdijk 48-66. Wethouder Peter Verheij: "Hiermee komt een lang gekoesterde wens van de gemeente en vele inwoners in vervulling. Dit stukje fietspad is de ontbrekende schakel in een aaneengesloten vrij liggend fietspad langs de gehele dijk. De verkeersveiligheid zal aanzienlijk toenemen."

Voor de aanleg van dit stuk fietspad is een lange periode voorafgegaan van overleg met onder andere het Waterschap Rivierenland, afstemming met bewoners en het verkrijgen van alle noodzakelijke toestemmingen en vergunningen. Voor de direct aanwonenden betekent dit een verandering in hun directe leefomgeving. "Daarom hebben wij uitvoerig met hen gesproken en overeenstemming gezocht. Dit heeft onder andere geresulteerd in afspraken over het maken van een erfafscheiding tussen hun tuinen en het fietspad", aldus wethouder Peter Verheij. Woensdag plaatst de aannemer bouwhekken die het werkterrein afschermen. Daarna zullen voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden zoals het verwijderen van obstakels, het graven van proefsleuven, het aanbrengen van bouwborden en het plaatsen van een definitieve erfafscheiding tussen de tuinen en het fietspad. Daarna kan gestart worden met het daadwerkelijk aanleggen van het fietspad.

De werkzaamheden duren in totaal naar verwachting enkele maanden. In verband met veiligheidseisen bij werken in de dijk moet het fietspad uiterlijk 14 oktober klaar zijn. Voor de aanleg heeft de provincie Zuid-Holland subsidie beschikbaar gesteld.

Hoe groen Papendrecht nog groener kan worden

Groen Papendrecht. Er is al veel over gezegd en geschreven. Inmiddels bijendorp bij uitstek. In al de verkiezingsprogramma's is er veel aandacht aan besteed, maar de vraag is of het allemaal beklijft!

De werkelijkheid is echter anders. De gemeente heeft veel aandacht voor de ZAP-pers, is er terecht trots op, want ze houden de boel op veel plekken schoon. Het gaat echter ook wel eens goed fout. Afgelopen week een artikel in het Papendrechts Nieuwsblad over verantwoord groenbeheer en maaien.

Er wordt niet meer geklepeld, want dat is niet goed voor de natuur. We gaan vanaf nu beheerst maaien. Wat gebeurt er prompt in dezelfde week? Er wordt weer lustig op los geklepeld. Wat er aan de aandacht van de lokale ZAP-per aan zwerfvuil ontsnapt is, wordt uiteraard ook mee versnipperd. Het gevolg: Versnipperd vuil, tussen geklepeld gras. Daar kun je dus helemaal niks meer mee.

Wat zou het een kleine moeite zijn om het beleid vorm te geven en de te maaien/klepelen bermen even voor te lopen en het vuil wat er nog ligt van tevoren te verwijderen. Is dat te veel moeite voor de onderhoudsploeg? Of is er geen budget beschikbaar? Sein dan vooraf de lokale ZAP-pers even in.

Die vinden vast wel een gaatje om aan die stukken wat extra aandacht te besteden.

Met hartelijke groet,

Herman de Jong, een verontruste ZAP-per uit Papendrecht

Nieuwe locatie voor Sterk Papendrecht

papendrecht • Sterk Papendrecht opent op woensdag 23 mei de deuren van haar nieuwe locatie aan de Veerweg 127 in Papendrecht. Om de verhuizing te vieren, wordt er op woensdag 23 mei van 13.00 tot 16.00 uur een open dag gehouden.

Er is deze dag van alles te zien en te beleven. Zo geven medewerkers een rondleiding door het gebouw van Sterk Papendrecht en de bibliotheek en vertellen met alle plezier over hun werk. Ook zijn er verschillende leuke activiteiten in en om het gebouw. Zo kan men deelnemen aan een 'Koffie met bijeenkomst'. Ook kunnen ouders met hun kind naar een poppen- en berenspreekuur. Kinderen kunnen geschminkt worden, er is een speurtocht door de bilbliotheek en Sterk Papendrecht, er is een springkussen en een workshop beats maken. Natuurlijk kan men ook gewoon gezellig een kopje koffie of thee komen drinken.

Collecte VBOK

regio • De Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind collecteert van 21 tot 26 mei in de gemeente's Nieuw-Lekkerland en Papendrecht. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om de rechten van het ongeboren kind steviger te verankeren in de maatschappij en maakt hulp aan moeders die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap financieel mogelijk. Zo zorgt de VBOK dat het ongeboren kind een kans krijgt.
Voor haar werk is de VBOK volledig afhankelijk van de steun van haar leden en van donaties. Een (extra) gift overmaken kan via NL36INGB0002585780, t.n.v. VBOK.


StayStrong Estafette levert veel geld op

'Gezond eten nodig om mij sterker en fitter te voelen'

Het was zaterdag prachtig weer tijdens de StayStrong Estafette. Foto: Pieter van den Berg

papendrecht • De wijk Kraaihoek in Papendrecht stond zaterdag 12 mei in het teken van geld ophalen voor de Daniel den Hoed Stichting.

Dit gebeurde in en om het Vijverpark in Papendrecht tijdens het StayStrong Estafette Event, met onder meer een estafetteloop rondom het water en door de wijk en work-out battle met de sportscholen Bewust-fit en Physique uit Papendrecht.

In 2009 werd bij de toen 24-jarige organisator Anita een borderline tumor ontdekt.

Slecht nieuws

In 2015 mondde dat uit in een slecht nieuws gesprek. Anita: "Ik werd gediagnosticeerd met kanker. Mijn wereld, en die van familie en vrienden, stond ineens op z'n kop. Ik was al gewend aan vele operaties, maar kanker is van een andere orde. Nu moest ik ook weleens een langere periode in het ziekenhuis blijven."

Gezond eten

"Het viel mij direct op dat er qua voeding weinig te kiezen viel", vervolgt Anita over de motivatie waarom ze de StayStrong Estafette wilde organiseren. "Ook het moment van eten was nooit erg flexibel. Dat bevreemde mij. Ik heb gezond eten nodig om mij sterker en fitter te voelen."

Omdat de keuze voor gezonde voeding in ziekenhuizen beperkt is, wilde Anita met een estafetteloop in het Vijverpark geld inzamelen om daar verandering in brengen.

Diverse kramen

Langs de Lange Tiendweg stonden diverse kramen waar bezoekers informatie konden krijgen over huid en oedeemtherapie, gebruik van vitamines en haarwerken en pruiken. Bij Kunstenaar Randy Haas kon men een karikatuur laten maken.

De voorlopige eindstand was zaterdagavond 13.999,41 euro.

World of Music TV Papendrecht

papendrecht • Vanaf woensdag 16 mei is de nieuwe aflevering van 'The World of Music' te zien op TV Papendrecht. Ditmaal een speciale aflevering met in de hoofdrol Muziekvereniging Excelsior. Presentator/singer/songwriter Francesco Daniel mag meespelen tijdens het Top2000 programma op Koningsdag 2018 in Papendrecht. Maar daarvoor moet wel gerepeteerd worden. Francesco geeft de kijker een kijkje achter de schermen tijdens de generale repetitie van Muziekvereniging Excelsior en heeft een gesprek met de dirigent en zijn concertmeester: Ruud Welle en Alex Romijn. Er wordt onder andere gesproken over hun theaterversie van het programma 'Maestro' dat op zaterdag 26 mei zal plaatsvinden in Theater De Willem in Papendrecht. The World of Music is vanaf 16 mei ieder uur te zien op RTV Papendrecht via KPN kanaal 1455 of via het Ziggo kanaal 36. Het programma is ook te zien op de Facebookpagina en het YouTubekanaal van TV Papendrecht.

Bas Verhoevenweg op 'Souburgh'

De weduwe van de heer Verhoeven en wethouder Dorien Zandvliet onthullen het bord. Foto: Cees van der Wal

alblasserdam • Sportpark Souburgh heeft een nieuwe straatnaam gepresenteerd: Bas Verhoevenweg. De opening van deze weg heeft de Gemeenschappelijke Regeling Souburgh laten samenvallen met een toost op het negentigjarig bestaan van voetbalvereniging Alblasserdam. De club opende tevens een fototentoonstelling.

Nadat het sportpark door de Poldermolenseweg werd losgekoppeld van de Vinkenpolderweg heeft de straatnamencommissie de Bas Verhoevenweg bedacht. De in 1992 overleden Bas Verhoeven was medeoprichter van 'Souburgh' en heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het sportpark.

Op maandag 7 mei is het straatnaambordje onthuld door de weduwe van de heer Verhoeven en wethouder Dorien Zandvliet.

Bas Verhoeven is op divers vlak een bekende naam in het verinigingsleven van Alblasserdam. Onder andere was hij jarenlang voorzitter van de plaatselijke voetbalclub waardoor ervoor gekozen is om de onthulling te laten samenvallen met het negentigjarig bestaan van de vereniging.

Tevens is op deze middag een fototentoonstelling geopend. Bestuurslid Koos van Steenis is maanden bezig geweest om zoveel mogelijk foto's uit het verleden van de club te verzamelen en te digitaliseren. De Historische Vereniging West-Alblasserwaard heeft hiervan fotoborden gemaakt.

Deze borden zijn onthuld door de oudste leden Bertus Risseeuw en Arie Ooms en het jongste lid Sven de Vries. De fototentoonstelling is in de kantine van de club te bezichtigen wanneer deze geopend is. De vereniging nodigt iedereen uit om vooral te komen kijken tijdens de reünie op 16 juni. Na 23 juni verhuist de tentoonstelling naar achtereenvolgens de bibliotheek, zorgcentrum De Wielen en naar De Alblashof.

Winkeldief verliest paspoort

Foto: Politie

alblasserdam • Een winkeldief in Alblasserdam heeft woensdagmiddag zichzelf gemeld bij de politie. Hij was tijdens een winkeldiefstal in het Damdorp betrapt door de eigenaar van de winkel. De dief zette het vervolgens op een rennen, maar de eigenaar van de winkel kreeg hem te pakken. Bij een worsteling die daarop volgde, verloor de dief zijn jas met daarin zijn paspoort. De man wist te ontkomen, maar meldde zich later bij de politie, die de man inrekende.

Dronken Papendrechter gepakt in Alblasserdam

Foto: Politie Drechtsteden Buiten

regio • De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een dronken bestuurder uit Papendrecht aangehouden na een bezoek aan McDrive in Alblasserdam. Dit gebeurde na een melding van een alerte omstander. Agenten hadden van de getuige een kenteken van de auto doorgekregen. Toen ze bijna ter plaatse waren, zagen zij ineens het voertuig voorbij komen rijden. Zij gaven dit voertuig daarop direct een stopteken. De bestuurder, een 53-jarige man uit Papendrecht, had veel te veel gedronken (840 ugl). Dit hield in dat het rijbewijs van de bestuurder werd ingevorderd. Tevens zal de bestuurder een verplichte cursus moeten volgen bij het CBR.

10 / 32

Autopoetser kan goedkoop u autopoetsen aan huis of in garage T 0636426765

Heeft u oude fietsen staan? Graag kom ik ze gratis ophalen opknappers geen bezwaar 0624850887

TOERCARAVANS & CAMPERS GEVRAAGD metSPOED.Hoogste bod. Jos Hommel Caravans, Eikenlaan 30, Sprang-Capelle. Contant of per bank. Tel. 0416-274672 of 06-23633117

LUIKSE MARKT UTRECHT JAARBEURS. 2e Pinksterdag 21 mei. 400 kramen met spullen van vroeger. Mooiste markt van het land. vanaerlebv.nl / hele dag parkeren 3,50 euro.

NVWA boos: zeldzame orchideeën gestolen

Foto: ingimage

papendrecht • Vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwacht de Alblasserwaard zijn boos over de diefstal van drie zeldzame Brede Orchideeën.

Ze werden vorige week tussen woensdag 9 mei en vrijdag 6 mei uitgestoken en meegenomen.

Veel werk

De vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwacht hebben enkele jaren gewerkt aan de teelt van deze bijzondere orchideeën. "We zijn drie jaar geleden begonnen en hadden vorig jaar één exemplaar. Dit jaar gingen er drie bloeien, maar die zijn nu meegenomen", treurt Leen den Ouden, coördinator van de werkgroep educatie planologie.

Asociaal

"Het is gewoon asociaal dat mensen zoiets doen. We besteden veel tijd aan experimenten om zoveel mogelijk Alblasserwaardse planten hier te krijgen."

"De Brede of Mei Orchis was ons laatste succes", vervolgt Leen den Ouden. "Maar die is nu verdwenen en dus onttrokken aan de vreugde van de bezoekers. We moeten met het experiment weer helemaal op nieuw beginnen. Al ons werk is voor niets geweest."

Ze gaan dood

Volgens Den Ouden is de kans groot dat de uitgestoken orchideeën snel zullen afsterven. "Ze hebben een speciale schimmel nodig die we hier bij de Natuur- en Vogelwacht tot onze beschikking hebben."

"Alleen mensen die veel verstand hebben van orchideeën, zullen ze kunnen behouden. In een gewone tuin gaan ze dood omdat ze daar geen voedsel vinden."

Oproep

De Ouden van de Natuur- en Vogelwacht de Alblasserwaard roept de dieven op om de orchideeën terug te bezorgen. "Anders moeten we helemaal overnieuw beginnen en nieuw zaad opvragen bij Staatsbosbeheer. Dat kostte de vorige keer veel moeite, dus ik vrees dat er veel tijd overheen gaat."

Bert Bons

Honderd extra bankjes langs fietspaden

Foto: Provincie Zuid-Holland

regio • De provincie Zuid-Holland plaatst 100 extra bankjes langs de provinciale fietspaden en fietsers mogen bepalen waar die bankjes komen te staan. Via de site www.zuid-holland.nl/evenzitten kunnen fietsers hun voorkeur aangeven.

Gedeputeerde Floor Vermeulen is verantwoordelijk voor de provinciale fietspaden: "Fietsen levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van de provincie. Daarom investeren we ook flink in goede fietspaden en fietsroutes. We zien dat fietsgebruik toeneemt en dat faciliteren we graag. Met deze bankjes-actie willen we het fietsen voor vooral de recreatieve fietser nog aantrekkelijker maken."

Uit recent onderzoek van de ANWB blijkt dat fietsers hun fietstocht in Zuid-Holland gemiddeld het cijfer 7,6 geven. De fietsers geven aan dat er met name behoefte is aan extra rustpunten. Om aan die behoefte te voldoen, plaatst de provincie 100 nieuwe bankjes. De provincie is wegbeheerder van zo'n 600 kilometer aan fietspaden langs de N-wegen, de nieuwe bankjes kunnen langs deze routes worden geplaatst. Waar precies, dat bepalen de fietsers zelf.

Via de handige website www.zuid-holland.nl/evenzitten kan de fietser zijn of haar favoriete locatie voor een bankje doorgeven. Dat kan via de smartphone op de gewenste locatie zelf, of thuis via de laptop of de PC. Op de website staat een kaart waarop de zones waar bankjes kunnen worden geplaatst is aangegeven. Niet alle fietspaden zijn immers in het beheer van de provincie.

Uiteindelijk worden op de mooiste locaties een bankje geplaatst. Hierbij houdt de provincie rekening met onder andere de spreiding over de provincie en de veiligheid van de locatie. De bankjes worden in het najaar van 2018 geplaatst zodat in de lente van 2019, als het fietsseizoen weer start, iedereen kan genieten van de nieuwe bankjes. En de fietsers die op door hun favoriete locatie een bankje geplaatst zagen worden, misschien nog nét iets extra.

Collectanten nodig

nieuw-lekkerland • Van 22 tot en met 26 mei 2018 wordt de Oranje Fonds Collecte gehouden. De L&N Smit's Stichting doet hieraan mee. Met de opbrengst steunen zij projecten die bijvoorbeeld eenzaamheid en armoede bestrijden. Hiervoor worden collectanten gezocht. Aanmelden kan dagelijks van 08:30 tot 12:00 uur bij het servicepunt van de L&N Smit's Stichting of via 0184 -689360.


Netwerkmiddag werkzoekende 50+

alblasserdam • In de Elthetokerk aan de Blokweerweg 22 in Alblasserdam wordt op donderdag 17 mei weer een bijeenkomst gehouden voor werkzoekende 50-plussers. Het gaat ditmaal over de financiële gevolgen van werkloosheid. Werkzoekenden delen ervaringen en tips. Speciale gast is deze middag Julia Rönnebeck. Zij komt praten over de financiële gevolgen van baanverlies. Wat komt er op mensen af, waar moeten zij rekening mee houden, waar kan hulp worden gezocht, wanneer kom je in aanmerking voor hulp, waar bestaat die hulp uit? Kortom veel vragen waar Julia een antwoord op zal proberen te geven. Julia Rönnebeck is medewerker Armoedebestrijding bij de gemeente Alblasserdam. De bijeenkomst wordt gehouden van 14.00 tot 17.00 uur. Aanmelden hoeft niet maar kan wel: info@werkpluservaring.nl.

Gezellige beauty-avond

papendrecht • Op woensdag 2 mei heeft het Jeugd en jongerenwerk Papendrecht in samenwerking met Hannah Rietveld een beauty-avond georganiseerd.
Het initiatief en de opzet is geheel naar het idee van Hannah. Om 18:30 was de start van de beauty-avond, waar kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar gezichtsmaskers konden maken. Aansluitend was er de mogelijkheid om jezelf op te maken, je nagels te lakken en naar de kapper te gaan voor een mooi feestkapsel. Vervolgens werden de kinderen op de foto gezet door een fotograaf, wat voor een hoop hilariteit zorgde. Dit kwam door het gebruik van verschillende attributen zoals confetti (zie foto hiernaast), lampjes, snorren en brillen op stokjes. Als afsluiting van de beauty-avond werd er een film gekeken.

Opening van bijen- en insectenhotel

papendrecht • Wethouder Koppenol opent, samen met leerlingen van basisschool 't Kofschip, op donderdag 17 mei om 15.00 uur een bijen- en insectenhotel in de Tiendzone (schuin tegenover de school). Het bijen- en insectenhotel biedt onderdak aan verschillende solitaire bijen en andere nuttige insecten. De educatiedag op donderdag 17 mei op 't Kofschip staat in het teken van de bijen. Leerlingen van de groepen 6 en 7 van basisschool 't Kofschip krijgen eerst uitleg over waarom bijen zo belangrijk zijn voor de natuur en ons voedsel en op welke manier zij de bijen een handje kunnen helpen. Daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag om een bijen-en insectenhotel te maken. Deze mogen zij na afloop meenemen naar huis.Deze educatieve dag is mede mogelijk gemaakt door het Apollo Hotel.

Feestweek speeltuin

nieuw-lekkerland • Dit jaar viert Speeltuin Middelweg het zeventigjarig bestaan met leuke activiteiten voor jong en oud. Deze week is er daarom een feestweek aan de gang. Iedereen is tot en met zaterdag 19 mei welkom in de speeltuin voor een kopje koffie of thee en iets lekkers. Bovendien mag tijdens deze week ieder lid gratis iemand meenemen en iedere dag is er iets leuks te doen in de speeltuin. Er zijn tot en met 17 mei vanaf 18.00 uur (donderdag vanaf 18.30 uur fietsroutes uitgezet. Inschrijven kan in de speeltuin en kost voor vier tot twaalf jaar 2,50 euro en vanaf twaalf jaar 5 euro. Men hoeft niet iedere avond mee te doen. In de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 mei is er en tentenkamp voor kinderen van zes tot twaalf jaar.

Collecte Basic Life Support

alblasserdam • In de week van 21 tot en met 26 mei houdt Stichting Basic Life Support de jaarlijkse huis-aan-huis collecte in Alblasserdam. De opbrengst zal via partnerorganisatie Stichting Elpis in Roemenië besteed worden aan naschoolse opvang van 35 tot 40 kinderen van de allerarmste dorpsbewoners in Galesu (zuidoosten van Roemenië).


Op woensdag 2 mei heeft het Jeugd en jongerenwerk Papendrecht in samenwerking met Hannah Rietveld een beauty-avond georganiseerd. Meer informatie staat in de linkerkolom op deze pagina.

David van Maanen.

nieuwe directeur • Het Drechtstedenbestuur heeft David van Maanen (1963) benoemd als directeur van de Sociale Dienst Drechtsteden. Van Maanen volgt per 1 augustus 2018 Yvonne Bieshaar op, die in maart 2018 naar de gemeente Eindhoven ging.

Een van de medewerkers die tijdens Dag van de Rivas een geschenk ontvangt.

geschenken • De medewerkers, specialisten, vrijwilligers en uitzendkrachten van Rivas Zorggroep werden zaterdag 12 mei in het zonnetje gezet. Vanwege de Dag van de Rivas-medewerker ontvingen zij een leuk geschenk. Dit gebeurde op alle locaties voor alle medewerkers.

examens • Maandagmiddag 14 mei waren er heel wat leerlingen aan het zwoegen en zweten in de gymzaal van het Willem de Zwijger College, niet in het kader van de les lichamelijke opvoeding, maar omdat het centraal schriftelijke eindexamen was begonnen.

Foto: Gemeente Molenwaard

huwelijksjubileum • Echtpaar Timmer-Popken uit Oud-Alblas was op donderdag 10 mei 50 jaar getrouwd. Burgemeester Dirk van der Borg van de gemeente Molenwaard en zijn echtgenote brachten het bruidspaar een felicitatiebezoek op maandag 14 mei.

voetbalkamp • In de afgelopen week vond het inmiddels traditionele jeugd voetbalkamp weer plaats op het terrein van voetbalvereniging De Alblas. Er namen in totaal 75 kinderen deel van 8 tot en met 11 jaar. Mede dankzij alle vrijwilligers en sponsors werd het weer een groot succes.

Chaja (linksvoor) met de overige deelnemers aan de contest. Foto: Chequita Gangadin

scholarship • Chaja Mahabier, oud-leerling van de Willem en leerling MBO-juridisch (links voor op de foto), heeft de KPMG Jan Hommen scholarship 2018 gewonnen. De 17-jarige Papendrechtse bemachtigde een studiebeurs van 4 jaar. Een kort verhaal hierover staat elders in deze krant.

'Het klinkt fantastisch!'

Het aantal broedparen grutto's staat onder druk

Een grutto op een paal bij Noordeloos. Foto: Marcel Benschop

Het broedseizoen voor de weidevogels is volop aan de gang. Over enige tijd zullen ze hun broedgebied weer verlaten. Ze verzamelen zich dan in groepen, om te vertrekken naar hun overwinteringsgebied: de grutto's onder meer naar Senegal en Guinee-Bissau. Simon Kortleve en Herman Scherpenzeel vertellen graag wat ze als melkveehouder voor 'hun' weidevogels kunnen betekenen.

Nergens in Europa broeden zoveel grutto's als in Nederland, maar het aantal broedparen staat al tientallen jaren onder druk. In de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden hebben enkele honderden melkveehouders daarom de handen ineengeslagen, en beheermaatregelen getroffen om de grutto en andere weidevogels te beschermen. Ook elders in het land gebeurt dit.
De beheermaatregelen zijn heel divers. De melkveehouders maaien het gras later, bijvoorbeeld na 1, 8 of 15 juni. Of ze bemesten hun percelen niet of nauwelijks, om zo kruidenrijk grasland te ontwikkelen. Verder passen ze (extensieve) beweiding toe en strooien ze ruige stalmest. Dit voorjaar hebben de melkveehouders in het gebied zelfs plasdraspompen op zonne-energie geplaatst om hun graslandpercelen te vernatten: 60 in totaal. Deze percelen zijn erg in trek bij de weidevogels, zowel bij ouderparen als kuikens. Samen met zo'n 40 weidevogelvrijwilligers, beschermen de melkveehouders bovendien vele, vele honderden nesten, om te voorkomen dat ze door het vee worden vertrapt of sneuvelen tijdens de werkzaamheden.

De melkveehouders, verenigd in een collectief voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer, werken samen met onder meer de beide natuur- en vogelwachten (Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard en De Vijfheerenlanden), en ook met Staatsbosbeheer en Het Zuid-Hollands Landschap. Ze hebben bijvoorbeeld in de zuidelijke randzone van de Donkse Laagten, een uniek weidevogelreservaat middenin de Alblasserwaard, extra beheermaatregelen getroffen voor de weidevogels.
Simon Kortleve (55) uit Oud-Alblas voert al tientallen jaren beheer uit voor de weidevogels. Hij is als weidevogelboer aangesloten bij Vogelbescherming Nederland, en neemt deel aan de werkgroep agrarisch natuur- en landschapsbeheer van Den Hâneker. 'Samen met m'n zoon Tom heb ik een bedrijf met zo'n veertig hectare grasland. Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer is een volwaardige tweede tak van ons bedrijf.'
'Omdat ik vrij extensief boerde -we molken zo'n 200.000 liter melk op toch al 28 hectare grasland- paste het weidevogelbeheer daar goed bij. En ik vond het leuk. Het bedrijf groeide, en het weidevogelbeheer ook. Ik had gras genoeg.'
Simon: 'Er zaten in de beginperiode al wel weidevogels, maar door de aanleg van een plasdras nam het aantal flink toe. Dat was rond 1996/1997, toen ik als een van de eersten met een plasdras begon. Een jaar later is Staatsbosbeheer er in de Donkse Laagten ook mee begonnen.' De succesvolle plasdras van Simon ligt nog steeds op dezelfde plek: een perceel van zo'n 2,5 hectare, heel ongelijk en hol, dat in het broedseizoen onder water staat. Om de plasdras vol water te houden, tot 15 juni, gebruikt Simon een plasdraspomp op zonne-energie. 'We hebben ook nog hoog waterpeil in een sloot en een paar greppels.' Het aantal weidevogels op de percelen met beheer groeit nog steeds. Inmiddels bevolken tientallen broedparen van de grutto, tureluur, kievit, slobeend en andere weidevogelsoorten de beheerde percelen. 'Vanaf begin mei -vorig jaar- had ik alarmerende gruttoparen, wat duidt op kuikens. En vanaf begin juni waren de eerste kuikens vliegvlug. En daar gaat het tenslotte om. Als je succes hebt, stimuleert dat enorm. Al dat leven in de polder… Ook m'n zoon Tom staat er helemaal achter. Hij experimenteert nu met een weidevogeldrone, waarmee hij de nesten kan opsporen.'

'Op gangbare bedrijven kunnen we veel betekenen voor de grutto'

Simon beweidt z'n grasland veel en vroeg. 'De koeien liepen vorig jaar vanaf 23 maart dag en nacht buiten… Er zijn ook percelen met extensieve beweiding, waarop weinig koeien lopen. Al met al hebben we een heel mooi weidevogelmozaïek gerealiseerd, met veel afwisseling in beheer, en niet al te veel gemaaid grasland. Hierdoor hebben de kuikens voldoende voedsel en dekking. Heel nuttig om het voedselaanbod te vergroten, is ook de toepassing van ruige stalmest op de beheerde percelen.' Vorig jaar heeft Simon de beheerde percelen mooi op tijd kunnen hooien. 'Het jaar ervoor was dat veel lastiger, door een lange natte periode.'
Plannen voor de toekomst heeft Simon zeker. 'We willen experimenteren met het inzaaien van speciale, inheemse weidemengsels voor de grutto. Je wilt toch dat het nóg beter wordt. Ook op gangbare melkveehouderijbedrijven kunnen we nog heel veel betekenen voor de grutto en andere weidevogelsoorten. Soms komen er zoveel weidevogels omhoog, als je naar achteren rijdt, dat het lastig is om de nesten te vinden… Daar geniet ik echt van!'

Jolanda: 'Fotograferen geeft een kik'

Jolanda den Ouden. Foto: Janny den Besten

nieuw-lekkerland • Sinds een tiental jaren houdt Jolanda den Ouden zich bezig met haar hobby fotografie. Zij maakt er kaarten van en verkoopt deze op diverse markten.

Jolanda den Ouden-de Jong (52) begon op vijftienjarige leeftijd met fotograferen. In die tijd werkte iedereen met een filmrolletje dat men meestal bij de fotograaf liet ontwikkelen. "Als de foto's niet naar je zin waren, kon je er twee teruggeven," vertelt Jolanda. "Het is tegenwoordig natuurlijk veel gemakkelijker om digitaal foto's te maken."

Zo bijzonder

Ongeveer veertien jaar geleden ontdekte Jolanda het fotograferen opnieuw. "Ik had juist een zeer intensieve ziekenhuisperiode achter de rug. Ik wandelde op de Tiendweg, en ik weet nog dat ik elke grasspriet en elk bloemetje zo bijzonder vond. De foto die ik maakte van een bos vossenstaarten (een bepaalde grassoort) die over de sloot hing, heb ik nog altijd bewaard. Na het afdrukken merkte ik pas dat er een paar gele koolzaadbloemen voorin het beeld stonden. Dat was voor mij een extra cadeautje!"

Voorwerpen

Jolanda fotografeert vooral voorwerpen, planten en bloemen. Om maar wat te noemen: Diverse foto's van strandpalen; een pracht afbeelding van diagonaal geplaatste tompoezen, die in een kaartenmolen niet zou misstaan; een kunstzinnige foto van een simpele kers in een blauw glas die ze van bovenaf heeft genomen. Als je deze laatste foto ziet, kun je begrijpen wat een fotograaf ooit over Jolanda's werk opmerkte. Hij zei tegen enkele passerende marktbezoekers: "Deze mevrouw maakt foto's die jij en ik niet maken."

Niet bewerken

Ze bewerkt de foto's niet, maar snijdt ze wel op het bedoelde formaat. Daarna maakt ze er kaarten van die ze vooral op markten verkoopt. De opbrengst is volledig voor een goed doel bestemd, namelijk het House of Hope (een kindertehuis) in Sri Lanka. Stichting Sharety (www.sharety.nl) werkt daar samen met plaatselijke pastors en zorgt onder andere voor schooltjes, sanitaire voorzieningen, opvang voor ouderen en kindertehuizen,

Verkopen

Jolanda verkoopt haar fotokaarten op haar werk als vrijwilliger in Zorgcentrum Parkzicht in Sliedrecht. Verder staat ze regelmatig op markten. De eerstvolgende markten waar haar kaarten gekocht kunnen worden, zijn de midzomermarkt (22 juni) en de Kleijburgmarkt (september), beide in Nieuw-Lekkerland.

Voorlopig zal ze er nog regelmatig op uit trekken om haar plaatjes te schieten. "Het geeft zo'n verschrikkelijke kik, ik word er helemaal blij van!"

Janny den Besten

Genomineerd voor Zinnige Zorg Award

regio • Het project 'Ouderen minder lang op de spoedeisende hulp' van Rivas Zorggroep is genomineerd voor de Zinnige Zorg Award van zorgverzekeraar VGZ.

Met dit project ontvangen kwetsbare ouderen die op de spoedeisende hulp terechtkomen direct de juiste vervolgzorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional. Voor VGZ is dit een voorbeeld van zinnige zorg: betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. Het project 'Ouderen minder lang op de spoedeisende hulp' is één van de elf ideeën die zijn genomineerd. Samen met een vakjury bepaalt het Nederlandse publiek welk idee als beste uit de bus komt door te stemmen op www.zinnigezorgaward.nl.
In Nederland neemt de druk op de spoedeisende hulp toe. Eén van de oorzaken is de groeiende stroom van hulpbehoevende, kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag. Deze ouderen worden vaak in het ziekenhuis opgenomen, omdat niet meteen duidelijk is wat de vervolgzorg moet zijn of omdat deze niet op het juiste moment beschikbaar is.
Rivas biedt naast ziekenhuiszorg verschillende vormen van kortdurende, langdurige en thuiszorg. Daardoor kan de vervolgzorg elke dag van de week snel en goed worden geregeld. Zo is de spoedzorg in de regio Gorinchem nog steeds goed toegankelijk en raken andere vormen van zorg niet in de verdrukking. Oudere, kwetsbare patiënten zonder medische indicatie verblijven niet langer dan nodig in het Beatrixziekenhuis, maar ontvangen de juiste vervolgzorg.
De winnaars van de Zinnige Zorg Award worden bepaald door het Nederlandse publiek en een vakjury. Iedereen kan tot en met 27 mei via www.zinnigezorgaward.nl zijn stem uitbrengen op het project 'Ouderen minder lang op de spoedeisende hulp' of één van de andere projecten. De winnaars worden dinsdag 29 mei bekendgemaakt.

Feestweek speeltuin Middelweg

nieuw-lekkerland • Dit jaar viert Speeltuin Middelweg het zeventigjarig bestaan met leuke activiteiten voor jong en oud. Deze week organiseert de speeltuin een feestweek. Iedereen is tot zaterdag 19 mei welkom in de speeltuin voor een kopje koffie of thee en iets lekkers. Bovendien mag tijdens deze week ieder lid gratis iemand meenemen en iedere dag is er iets leuks te doen in de speeltuin.

Er zijn tot en met donderdag 17 mei vanaf 18.00 uur fietsroutes uitgezet van 25 tot 30 kilometer. Er zijn routes voor volwassenen en speciaal voor de kinderen is er ook een kortere route. Maandag, dinsdag en woensdag is de start tussen 18.00 uur en 19.00 uur en is de binnenkomst tot 21.00 uur.

Donderdag is de start om 18.30 uur en na afloop worden de deelnemers onthaald in de speeltuin. Deelnemers ontvangen een herinnering en onder hen zal een waardebon verloot worden ter waarde van 25 euro. Deze waardebon is geschonken door en te besteden bij Rijwielhandel Hoogeveen.
Inschrijven kan in de speeltuin en kost voor vier tot twaalf jaar 2,50 euro en vanaf twaalf jaar 5 euro. Men hoeft niet iedere avond mee te doen.

In de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 mei is er en tentenkamp voor kinderen van zes tot twaalf jaar.

Wim Daniëls in nieuwe bibliotheek

De fiets staat centraal op donderdag 24 mei. Foto: nl.123rf.com

papendrecht • De verhuizing van Bibliotheek Papendrecht krijgt na de festiviteiten op de dag daarvoor nog meer allure door een bij voorbaat boeiende lezing van de taalkundige Wim Daniëls. Op donderdag 24 mei organiseert de Culturele Raad Papendrecht in samenwerking met de Bibliotheek en het Wielercomité Papendrecht een avond die vooral gewijd is aan Daniëls' onlangs verschenen ode aan het stalen ros: 'De taal van de fiets'.

Piet Kaptein, bestuurslid van de CRP: "Van jongs af aan ben ik een liefhebber van de fiets. Zo peddelde ik naar Lagere School, HBS en Kweekschool. Zo trapte ik met vrienden vakantiekilometers weg in Brabant, Limburg en Gelderland. Zo fietste ik met zoon Muel naar Verdun, met zoon Time van Delfzijl naar Antwerpen en met zoon Briam van Den Helder naar Vaals. Zo toerden wij als gezin vanuit onze vakantieboerderij in Veenoord door de dreven van Drenthe. Zo reden wij als echtpaar op de vouwfiets via knooppunten vanuit hotels in eigen land. Zo racete ik in mijn uppie door de bossen van Utrecht. Zo verpoosde ik op de e-bike met mijn eega in rustieke oorden van de Alblasserwaard."

"Het stalen ros mocht ik jaar en dag met veel min berijden. Daarnaast ben ik al decennia achtereen te vinden langs het parcours van de plaatselijke wielerronde, die dit jaar voor de 65ste keer in Papendrecht verreden wordt." Kaptein is benieuwd naar Wim Daniëls' ode aan het stalen ros.

De zaal van de bieb gaat om 19.30 uur open en kaartjes zijn de komende dagen aan de balie voor vijf euro te verkrijgen.

Truckerstocht gaat voor Tovertafel

papendrecht • Zaterdag 26 mei is het weer zover: de jaarlijkse Truckertocht door de Alblasserwaard. Naast dat er zo'n 75 trucks een rondje rijden met hun eregasten, wordt er dit jaar ook geld opgehaald voor een Tovertafel.

De Tovertafel is een projectie op een willekeurige (eet)tafel. Daarmee kan van alles geprojecteerd worden, veelal zijn dat beelden.

Beelden projecteren

Hierbij moet gedacht worden aan vlinders, visjes of herfstblaadjes. Een infraroodsensor detecteert handen, op die manier kunnen de blaadjes van tafel geveegd worden of de visjes verjaagd. Dit kan samen of alleen gespeeld worden.

Organisatie

De organisatie van het event heeft als doel gesteld om met de extra opbrengsten en giften van de Truckertocht zo'n tafel aan te schaffen, omdat ze bij een bezoek aan een Gemiva-locatie gezien hebben hoe de bewoners opleefden van een gehuurd exemplaar.

De Tovertafel die de Truckerstocht hopelijk gaat opleveren, is bestemd voor de Gemiva-locatie op de Johannes Vermeerstraat in Papendrecht.

Ongeveer negentig mensen met een verstandelijke beperking zullen dit jaar met een vrachtwagen meerijden.

Geweldige dag

Volgens de organisatie kijken zij hier al lang van tevoren naar uit. "Daarnaast beleven ook hun familie, de vrijwillige begeleiders, de truckers, omstanders en organisatoren een geweldige dag door de blije gezichten van de deelnemers."

Zowel historische, als nieuwe trucks zullen meerijden. De CO2-uitstoot wordt al een aantal jaar gecompenseerd door het planten van bomen.

Koffie met… over zelfstandig wonen

papendrecht • Op dinsdag 22 mei wordt er van 10.30 tot 12.00 uur in Bibliotheek Papendrecht tijdens Koffie met… gesproken over zelfstandig blijven wonen.

Van ouderen wordt verwacht dat ze steeds langer zelfstandig blijven wonen. Dat roept zowel bij de ouderen als hun kinderen vragen op. Is het wel veilig genoeg? Hoe zit het met lichamelijke verzorging en eten klaarmaken? Kom op dinsdag 22 mei van 10.30 tot 12.00 uur naar Koffie met… en krijg antwoord op dit soort vragen. Twee medewerkers van Rivas/Sterk Papendrecht komen naar de bibliotheek om persoonlijk advies te geven. De toegang is gratis en de koffie staat klaar. Aanmelden is niet nodig, je kan zo binnenlopen.

Informatie over anders eten bij MS

alblasserdam • Bij de praktijk voor functionele geneeskunde van arts A.C. Korbee aan de Plantageweg 45 in Alblasserdam wordt op woensdagavond 30 mei van 20.0 tot 21.15 uur een informatieavond gehouden over anders eten bij MS voor een betere kwaliteit van leven. De avond wordt verzorgd door diëtiste Marian Noordam

Onderzoek en de praktijk heeft uitgewezen dat anders eten kan bijdragen aan een hogere kwaliteit van leven bij MS. Aanmelden kan via 078-6932424 of info@drkorbee.nl.

De volgende avonden staan ook gepland: Woensdagavond 6 juni gaat het over fysische vasculaire therapie voor verbetering van de microcirculatie voor preventie en bij klachten zoals (rug-/hoofd)pijn, vermoeidheid, hoge bloeddruk. Op woensdag 27 juni gaat de avond over gezuiverd en gezond (geïoniseerd) water voor meer energie en betere ontzuring en ontgifting. Ook wordt het water gefilterd door het apparaat om bijvoorbeeld hormonen, pesticiden en chemicaliën zoveel mogelijk uit het kraanwater te kunnen halen.

donderdag 17 mei

Mantelzorgbijeenkomst Veilig bankieren
09:45, Alblasserdam, Cortgene 20. Stichting Welzijn Alblasserdam organiseert weer een mantelzorgbijeenkomst. Het thema voor deze bijeenkomst is 'Veilig bankieren".Tijdens deze bijeenkomst komen twee adviseurs van de Rabobank een workshop geven over veilig bankieren en het voorkomen van financieel misbruik. Ook het herkennen van babbeltrucs en het regelen van financiële zaken bij dementie zullen aan de orde komen. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan.
Mantelzorgers en belangstellenden zijn van harte welkom op deze maandelijkse bijeenkomst die plaats zal vinden op het kantoor van Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA), Cortgene 20 te Alblasserdam. De inloop is vanaf 9.45 uur en de bijeenkomst duurt tot ongeveer 12:00 uur. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Meer informatie via h.visser@stichtingwelzijnalblasserdam.nl of 078-2021220.

Huis van de Waard Lekkerland
13:30, Nieuw-Lekkerland, Pand 83, Planetenlaan 83. Inloop tot 16.30 uur voor een praatje,spelletje, koffie of gezelligheid. Van 16.30 tot 19.00 eten koken: twee gangen voor 3 euro. Opgeven tot uiterlijk 10.00 uur bij Wilma Neven, 06-27281714.

Bijeenkomst PCOB
14:00, Papendrecht, Elimkerk. De laatste bijeenkomst van dit seizoen van de PCOB is op 17 mei in de zaal van de Elimkerk aan de P.C. Hooftlaan. Aanvang is om 14.00 uur. De middag duurt tot ongeveer 16.00 uur. De spreker deze middag is ds. Peters. Hij komt vertellen over het leven van Annie M.G. Schmidt, een schrijfster met humor die veel heeft nagelaten aan kinderboeken, musicals liedjes en gedichten. Tijdens de lezing zal worden stilgestaan bij haar in veel opzichten moeizaam verlopen leven.

Zangavond met Glorieklokken en Johannes de Heer
19:30, Papendrecht, Schuilplaats. Evangelische Gemeente De Schuilplaats in Papendrecht houdt op donderdag 17 mei een zangavond. Er worden liederen gezongen uit de gecombineerde zangbundel Glorieklokken - Johannes de Heer.
In dit liedboek staan veel mooie nummers met herkenbare melodieën. Tegenwoordig wordt in kerken niet veel meer uit de bundel gezongen. Evangelische Gemeente De Schuilplaats houdt daarom een speciale zangavond, die begint om 19.30 uur en duurt tot 20.30 uur. Daarna is er koffie en thee met iets lekkers erbij. Het adres van Evangelische Gemeente De Schuilplaats is Schooldwarsstraat 50. Voor meer informatie: www.schuilplaatspapendrecht.nl.
Johannes de Heer Johannes de Heer (Rotterdam, 1866) was een bekende Nederlandse evangelist, die aan de wieg stond van de NCRV. Hij was vaak te horen op de radio, onder meer in een liederenuur. Hij zong hierin liederen en begeleidde zichzelf op het harmonium. De gezangen werden later verzameld in de naar hem genoemde Johan de Heer-bundel. Deze werd later met de Glorieklokken-liederen gecombineerd uitgegeven.

vrijdag 18 mei

Workshop Tapas bij VU Papendrecht
18:30, Papendrecht, VU-gebouw De Springplank. Verse zelfgemaakte tapas zijn een cadeautje voor uzelf en uw gasten. Op vrijdagavond 18 mei kan iedereen die alvast in zomerse sferen wil komen terecht op de workshop tapas maken bij Volksuniversiteit Papendrecht. In deze smakelijke workshop van ca. 3,5 uur leert u, hoe u zelf een breed aanbod aan tapas bereidt. We maken o.a. zelf aïoli, knoflookbrood, chorizo, hapjes met vis en vlees, tapenades etc. en gaan vervolgens aan tafel om alles, onder het genot van een glaasje te proeven. De avond duurt van 18.30 tot 22.00 uur en kost 37 euro plus 13 euro voor ingrediënten en drankjes. Voor meer informatie of inschrijving kunt u terecht op www.vupapendrecht.nl

Eva Crutzen in Theater De Willem
20:15, Papendrecht, Theater De Willem. Om cabaretière Eva Crutzen kun je niet meer heen. Haar talent wordt in alle media geroemd. Eva heeft alles. Behalve rust, stilte en tijd. Hoe kun je dingen verwerken als je altijd maar door rent? Waarom onthoud je het ene wel en het andere niet? Eva laat de absurde drukte van haar bestaan even helemaal toe in haar nieuwe voorstelling Opslaan Als. Ze biedt antwoorden én verwarring. Het hangt er maar net vanaf hoe je het opslaat.
De entree kost 15 euro (inclusief consumptie).

zaterdag 19 mei

George van Houts' Kom Plot
19:30, Papendrecht, Theater De Willem. George van Houts speelt en vertelt in Kom Plot over een aantal samenzweringen die tientallen jaren later toch waar bleken te zijn. Om u uiteindelijk mee te nemen in 'de samenzwering' waar we toch met z'n allen in zitten. Geen cabaret, geen toneel, geen lezing, maar een soort TED-talk. Met humor, karakter en de ontsluiering van een angstaanjagend, verbijsterend, wereldwijd complot. En na afloop is er de mogelijkheid om na te praten met George van Houts in de foyer.
De entree kost 19 euro, daarvoor krijgt u ook een consumptie.

Charley Cruz & The Lost Souls
21:00, Alblasserdam, Wapen van Alblasserdam. Charley Cruz & The Lost Souls verzorgen op zaterdag 19 mei een Biggelmee-optreden in het Wapen van Alblasserdam aan de Dam 24 in Alblasserdam. Charley Cruz & The Lost Souls is een Americana roots band uit Dordrecht en bij uitstek een liveband. De muzikanten zijn op dat gebied gepokt en gemazeld en delen al jarenlang met elkaar de bühne.
Ze hebben op de meest bekende locaties opgetreden waaronder Paradiso Amsterdam, Paard van Troje Den Haag, Obus Leiden, De Bosuil Weert en nog vele, vele anderen. Ook buitenland staat regelmatig op hun agenda.
En nu komen weer naar Biggelmee om minimaal net zo'n mooie muzikale avond te bezorgen als in 2016. Zaal gaat open om 21.00 uur. Entree bedraagt 6 euro (3 euro voor leden).

zondag 20 mei

Eén voor één dienst over Jezus
12:59, Papendrecht, Elimkerk. In de Elimkerk aan de P.C. Hooftlaan 178 in Papendrecht wordt op zondag 20 mei vanaf 12.59 uur weer een één voor één dienst gehouden. Ditmaal gaat het over roddels, elkaar kennen en de waarheid zoeken. De volgelingen van Jezus raakten verward toen ze begrepen dat Hij niet de grote leider was die ze hoopten dat hij zou zijn. Jezus, iedereen kent zijn naam, maar wie is Hij nu echt? Anita Stigter spreekt hierover in de Elimkerk.

maandag 21 mei

Wandelsportvereniging Kinderdijk wandelt in Someren
Someren • Op Tweede Pinksterdag gaat Wandelsportvereniging Kinderdijk wandelen in Someren.De wandeling gaat voornamelijk door het bos en er zijn afstanden te lopen van 7-12-20-km. Er zijn nog plaatsen vrij in de bus en heeft u zin om mee te gaan meld je dan aan. Voor meer informatie kunt u bellen 06-14145885 of 0184-684375.

dinsdag 22 mei

Huis van de Waard Lekkerland
13:30, Nieuw-Lekkerland, Pand 83, Planetenlaan 83. Inloop tot 16.30 uur voor een praatje, spelletje, koffie of een activiteit.

Lezing Conrad Mbewe
20:00, Papendrecht, VBG. Conrad Mbewe, ook wel de Afrikaanse Spurgeon genoemd, verzorgt op dinsdag 22 mei vanaf 20.00 uur een lezing over het belang van een lokale gemeente voor het leven met Christus. Hij doet dat bij de Vrije Baptisten Gemeente aan de Poldermolen 7 in Papendrecht. De avond wordt georganiseerd door VBG Papendrecht, Christelijke Gemeente Alblasserdam, Stichting HeartCry en Volgelingen van Jezus.

woensdag 23 mei

Open eettafel Waellant
12:30, Nieuw-Lekkerland, 't Waellant. Open eettafel voor 55-plussers uit Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk. Aanmelden (ook voor vervoer) kan tot 18 mei, 10.00 uur, via 0184-68 93 60. De kosten zijn 7,50 euro.

Spelmiddag in De Strevenaer
14:00, Streefkerk, De Strevenaer. Spelmiddag voor senioren.

donderdag 24 mei

Wim Daniëls komt naar Papendrecht
20:00, Papendrecht, Bibliotheek. Op donderdag 24 mei organiseert Culturele Raad Papendrecht in samenwerking met Bibliotheek Papendrecht en Wielercomité Papendrecht een lezing van Wim Daniëls. De taalkundige zal vooral ingaan op zijn laatste boek 'De taal van de fiets', dat op 1 mei uitkomt. Over de liefde voor de fiets en het genoegen van het fietsen vertelt hij regelmatig op de radio en tv. Nu is er dan het boek, dat veel mooie verhalen en anekdotes bevat.
Wim Daniëls werkte enkele jaren als leraar Nederlands en Duits in het middelbaar onderwijs. Vervolgens was hij vijf jaar als tekstwetenschapper verbonden aan de Open Universiteit. Sinds 1994 is hij fulltime schrijver en taaladviseur. Hij geeft ook veel lezingen en voordrachten.
Deze lezing in Papendrecht wordt in samenwerking met Bibliotheek Papendrecht en Wielercomité Papendrecht georganiseerd, om een feestelijk tintje te geven aan de verhuizing van de bibliotheek en om stil te staan bij de 65ste editie van de Wielerronde van Papendrecht, die dit jaar wordt verreden.
De lezing van Wim Daniëls, die wordt gehouden in de nieuwe locatie van Bibliotheek Papendrecht (Veerweg 135) begint om 20.00 uur; de zaal is om 19.30 uur open. De kaartjes, die men alleen contant kan betalen, kosten 5 euro en zijn vanaf maandag 23 april te koop in de bibliotheek.

vrijdag 25 mei

Jubileum Marco de Keizer
20:00, Dordrecht. Tijdens een dankavond in de Grote Kerk te Dordrecht wordt stilgestaan bij het veertgjarig organistenjubileum van Marco de Keizer uit Oud-Alblas. 'Met grote dankbaarheid kijkt hij terug op de jaren waarin hij het orgel heeft mogen bespelen tijdens de kerkdiensten als begeleiding van de gemeentezang', melden de organisatoren. 'Daar ligt zijn passie: mensen inspireren om te zingen.' Hij is één van de vaste organisten in de hervormde gemeentes van Goudriaan (2001- heden) en Oud-Alblas (2010-heden). Tijdens de dankavond zingt het Ermelo's mannenkoor dankliederen. Musici als Martin Zonnenberg, Marco de Keizer, dwarsfluitiste Marjolein de Wit, trompettist Mechtild Drop begeleiden het koor en de samenzang. Arie de Rover spreek over het thema 'Dankbaarheid'. Gratis kaarten reserveren: www.dankavond.nl.

Concert projectkoor Credo
20:00, Alblasserdam, Havenkerk. Projectkoor Credo verzorgt op vrijdag 25 mei een concert in de Havenkerk aan de Ieplaan in Alblasserdam. Het koor voert het oratorium 'Jezus op Aarde' uit. Dit muziekstuk is geschreven door Marco den Toom.
De deuren van de kerk gaan om 19.30 uur open. Voor dit concert wordt een entree van 12,50euro gevraagd tijdens de kaartverkoop bij de kerk. Entreekaarten kan men vooraf reserveren via www.korenindekerk.nl/koren (men ontvangt dan een korting van 2,50 euro per entreekaart). Kinderen tot 12 jaar zijn gratis.

Meedoen aan de open tuinendagen

regio • Groei & Bloei Alblasserwaard organiseert op zaterdag 16 en zondag 17 juni de open tuinendagen.

Mensen met een groene tuin, rotstuin, boerentuin, kruidentuin, groentetuin, cottagetuin, formele tuin of bloementuin die hun tuin graag eens aan andere tuinliefhebbers willen tonen, kunnen hieraan meedoen. Het formaat van de tuin is niet belangrijk. Aanmelden kan tot 1 juni bij Groei & Bloei Alblasserwaard (ook voor niet-leden) via mailadres: bapke01@kpnmail.nl.

maandag 21 mei

Pinksterpad in Nieuw-Lekkerland

nieuw-lekkerland • Op Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei, organiseert Keerpunt uit Nieuw-Lekkerland voor de tweede keer het Pinksterpad; een wandeling voor jong en oud.

Deelname is gratis, opgeven onnodig. De routes voeren door het dorp en langs de molens. Op rustpunten wordt koffie, thee of een versnapering verstrekt.

De werkgroep Pinksterpad, uit vier verschillende kerken, heeft met enthousiasme voor de tweede keer dit evenement willen organiseren.

Er zijn twee verschillende routes, van zes en twaalf kilometer. Beide zijn rolstoelvriendelijk. Na een korte uitleg kan ieder voor zichzelf of samen de route lopen. Er zijn tussenstops bij drie kerkgebouwen in het dorp en één in Kinderdijk op de lange route. Bij elke stop is iets te horen, zien en/of te proeven. De korte wandeling kunnen kinderen prima lopen.

Het thema is dit jaar 'Pinksteren en Oud & Nieuw op één dag'. "Vroeger was alles anders maar ook beter? Dit kan je terug zien in de natuur en de omgeving. Maar ook in het dagelijks leven. Soms moet je opnieuw beginnen en een andere weg kiezen. Dat willen we laten zien", vertelt de organisatie.

Onderweg staan er borden met een oude foto met uitleg, wat letters en een rebus. Deze vormen samen een slagzin. Aan het eind van het pad hebben de deelnemers dit waarschijnlijk op kunnen lossen.

Vorig jaar was de wandeling een succes, er liepen 250 wandelaars mee. Gehoopt wordt op nog meer deelnemers dit jaar. Start om 13.00 uur in de Maranathakerk aan de Mattenbies. Parkeren is toegestaan op het terrein van Aldi.

Kerkdiensten zondag 20 en 2e Pinksterdag maandag 21 mei

ALBLASSERDAM - 'DoorBrekers' in Landvast 16.30 uur samenkomst. Baptisten Gem. 'De Hoeksteen' 09.30 uur br. L. Heiboor. Chr. Geref. Kerk 09.30 en 16.30 uur ds. A.G. Bogaard. De Alblashof/De Waard 11.00 uur hr. G.J. Anker. Evang. Gem. 't Scheepke in Alblasserdam 09.00 uur dienst. Evang. Gem. Jozua Alblasserwaard 10.00 uur Gerrit Mes. Geref. Gem. Eben-Haezerkerk 19.30 uur ds. C. Sonnevelt (donderdag 17 mei). 09.30 uur ds. B. v.d. Heiden, 16.30 uur stud. H.J. Agteresch. 09.30 uur ds. B. v.d. Heiden (2e Pinksterdag maandag 21 mei). Geref. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur ds. O.M. v.d. Tang. 10.00 uur ds. O.M. v.d. Tang, H.D. (2e Pinksterdag maandag 21 mei). Geref. Kerk De Haven 09.30 uur ds. B.C. van Wieren. Geref. Kerk Vrijgem. De Levensbron 10.45 uur ds. D.C. Meijer, 16.30 uur ds. J.H. Riemer. Herst. Herv. Gem. Alblasserdam 19.30 uur ds. W.J. Teunissen, Bijbellezing (donderdag 17 mei). 09.30 en 18.00 uur ds. W.J. Teunissen. 09.30 uur ds. W.J. Teunissen (2e Pinksterdag maandag 21 mei). Herv. Elthetogem. Alblasserdam i.s.m. de Ver. van Vrijz. Herv. 10.00 uur ds. H. Radstake. Herv. Gem. I Grote Kerk 09.30 uur ds. R.W. van Mourik, 18.00 uur ds. A.J. Sonneveld. 09.30 uur ds. R.W. van Mourik (2e Pinksterdag maandag 21 mei). Herv. Gem. II Ichthuskerk 09.30 uur ds. J.H. Reijm, 18.00 uur ds. J.F. Tanghé. Herv. Gem. III Ontmoetingskerk 09.30 uur ds. J. van Walsum. Immanuël, Gem. van het Levende Woord (De Havenkerk) 10.30 uur br. André Duijzer (Sabbat) (zaterdag 19 mei). 11.00 uur br. André Duijzer (Pinksterfeest). Jehovah's Getuigen, Fazantstraat 20 10.00 uur Openbare lezing. 19.15 uur Bijbelstudie (dinsdag 22 mei). Oud Geref. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur ds. R. Bakker. 10.00 uur ds. R. Bakker (2e Pinksterdag maandag 21 mei).

KINDERDIJK - Herv. Gem. Kinderdijk 10.00 uur ds. J.C. de Groot, 18.00 uur ds. A. van Lingen. Herv. Gem. Rehoboth 10.00 uur ds. A. van Lingen, 18.00 uur ds. W. Akeraats. 10.00 uur ds. A. van Lingen (2e Pinksterdag maandag 21 mei).

NIEUW-LEKKERLAND - Geref. Kerk 09.30 uur ds. A.A. Wisman, 18.30 uur ds. A.A. Wisman, zangdienst. Geref. Kerk Vrijgem. De Hoeksteen 09.00 uur ds. D.C. Meijer. Herst. Herv. Gem. 09.30 uur ds. J. van Meggelen, 18.00 uur ds. P. den Ouden. 09.30 uur ds. J. van Meggelen (2e Pinksterdag maandag 21 mei). Herv. Gem. Dorp 10.00 uur ds. E. Gouda, 18.30 uur ds. A. de Lange. 09.30 uur ds. A. de Lange (2e Pinksterdag maandag 21 mei). Herv. Gem. Maranatha 09.30 uur ds. G.J. van Beek. Vrije Baptisten Gem.(Maranathakerk, Mattenbies 1) 13.30 uur Dick Pieterman.

OUD-ALBLAS - Herv. Gem. 09.30 uur ds. W. van Weelden, 18.30 uur ds. T. van Bruggen. 09.30 uur ds. W. van Weelden (2e Pinksterdag maandag 21 mei).

PAPENDRECHT - Agape Pinkstergemeente, Papendrecht (Pr. Florisschool, Zuidkil 53) 10.30 uur pastor R. de Vries. Chr. Geref. Kerk 10.00 en 17.00 uur ds. S. Otten. Evang. Gem. De Schuilplaats (Schooldwarsstraat 50) 10.00 uur dienst. Geref. Kerk De Morgenster 10.30 uur ds. B. Rapp en ds. P. van Die. Hersteld Hervormde Gemeente Papendrecht 09.30 uur ds. K. ten Klooster, 14.30 uur ds. D. Zoet. 09.30 uur kand. J.W. Baan (2e Pinksterdag maandag 21 mei). Herv. Gem. Bethlehemkerk 10.30 uur ds. J.A.L. Duijster. Herv. Gem. Grote Kerk 09.30 uur prop. J.G. Macdaniel, 17.00 uur ds. J.W. Hooydonk. Herv. Gem. Sionskerk 09.30 uur prop. M.M. J. Verheuvel, 17.00 uur ds. B.A. Belder. Iglesia di Cristo 10.30 uur pastor Benjamin Coutinho. Oud Geref. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. R.K. Parochie 11.30 uur Eucharistieviering, R. Winkelhuis m.m.v. Cantate Domino, 15.00 uur Eucharistieviering, gastpriester, poolse mis. Verg. van Gelovigen (Pr. Florisschool) 09.30 uur Eredienst. Vrije Baptisten Gem. Papendrecht (Poldermolen 7) 10.00 uur dhr. A. van Nes.

STREEFKERK - Herv. Gem. 10.00 uur ds. T. van Bruggen, 18.30 uur ds. W. van Weelden. 09.30 uur ds. T. van Bruggen (2e Pinksterdag maandag 21 mei).

Medische diensten:
zaterdag 19, zondag 20 en maandag 21 mei

HUISARTSEN; Alblasserdam - Regionale huisartsenpost Drechtsteden, Albert Schweitzer, locatie Dortwijk van maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 8.00 uur. De centrale post is op za., zon- en feestdagen, dag en nacht geopend voor spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg. Voor een bezoek aan de huisartsenpost eerst tel. een afspraak maken op tel. 078-2020020.

Graafstroom - Bleskensgraaf – Brandwijk – Molenaarsgraaf – Ottoland – Oud-Alblas – Wijngaarden (vrijdagavond 17.30 uur tot maandagochtend 08.00 uur.) 19 en 20 mei: drs. S.B. Lous, Schoolstraat 5 Oud-Alblas, tel. 0184-691363. 21 mei: drs. A. v.d. Wal, Graafdijk Oost 33A Molenaarsgraaf, tel. 0184-641215.

Spreekuurbezoek uitsluitend voor spoedeisende hulp tussen 12.00 en 12.30 uur. Gelieve hiervoor telefonisch een afspraak te maken tussen 11.30 en 12.00 uur.

Waarneemgroep "Alblasserwaard-West-Noord-West" Huisartsen Streefkerk – Nieuw-Lekkerland – Kinderdijk - Middagdiensten ma. t/m vr. Wie er dienst heeft is te vinden op het antwoordapparaat van uw eigen huisarts. Avond-, nacht- en weekenddiensten: de regionale Huisartsenpost Dordrecht, tel. 078-6542600. Alleen voor nood- of spoedgevallen, ongevallen 112. Inlichtingen over de dienstdoende apotheek, tel. 0184-415546.

War Of The Worlds in Theater De Willem

In Theater De Willem aan de Van der Palmstraat te Papendrecht wordt op vrijdag 25 mei vanaf 20.15 uur de rockmusical War Of The Worlds uitgevoerd. In 1978 bracht Jeff Wayne zijn muzikale versie van de beroemde roman van H.G. Wells uit.
Entree bedraagt 32,50 euro (inclusief consumptie). Voor meer informatie of kaartverkoop: www.theaterdewillem.nl.

Ernst, Bobbie & De Rest in De Willem

In De Vakantieshow gaan Ernst & Bobbie op zondag 27 mei, hoe kan het ook anders, op vakantie. Natuurlijk gaat er van alles mis tijdens deze uitvoering in Theater De Willem aan de Van der Palmstraat in Papendrecht. Op weg naar de camping verdwalen ze in het bos. Entree bedraagt 16 euro (eenheidsprijs). De voorstelling duurt 80 minuten, met pauze. Informatie of kaartverkoop: www.theaterdewillem.nl.

Pieter Jorissen houdt lezing over Luigies

Op woensdag 30 mei organiseert de Culturele Raad Papendrecht in samenwerking met de bibliotheek Papendrecht een lezing van Pieter Jorissen over de collectie Luigies. De lezing wordt gehouden in de nieuwe locatie van Bibliotheek Papendrecht (Veerweg 135) en begint om 20.00 uur; de zaal is om 19.30 uur open. De kaartjes kosten 2,50 euro en zijn aldaar te verkrijgen.

Maestro-concert van Excelsior

Oefenavond bij Excelsior.

papendrecht • In navolging van het succesvolle televisieprogramma 'Maestro', waarin bekende Nederlanders de uitdaging aan gaan om zich in een aantal weken te ontwikkelen tot orkestdirigent, presenteert muziekvereniging Excelsior het Papendrechtse Maestro-concert. Dit bijzondere en enigszins ludieke concert vindt plaats in Theater De Willem en wordt gehouden op zaterdag 26 mei.

Muziekvereniging Excelsior heeft vijf lokale bekendheden weten te strikken voor het maestro-concert. Leon van Dalen (Prins Florisschool en VV Drechtstreek), Kitty van Veen (Dansstudio Bounce), Bjorn van Dijl (horeca-ondernemer), Margré van Wijngaarden (Stichting Dorpsbehoud) en Bertjan Scheepbouwer (PKC) zullen het dirigeerstokje overnemen van dirigent Ruud Welle en ervaren hoe het is om een orkest zoals Excelsior Papendrecht te leiden.

Strijden voor titel

Voor het publiek een uitgelezen mogelijkheid om deze leidende Papendrechters een toporkest zoals Excelsior te zien dirigeren, waarbij zij de strijd met elkaar aangaan om de titel in de wacht te slepen.

Deze vijf Maestro's bestijgen op zaterdag 26 mei de bok in Theater De Willem aan de van der Palmstraat in Papendrecht en trakteren de bezoekers samen met het orkest van Excelsior Papendrecht een uniek en avondvullend programma. Wie wordt dé Maestro van Papendrecht? Die vraag staat op zaterdag 26 mei centraal.

Aanvang is om 20.15 uur. Kaartjes à 12,50 euro zijn verkrijgbaar via Theater De Willem in Papendrecht.

Feestelijke open dag nieuwe bibliotheek

papendrecht • De bibliotheek aan de Veerweg in Papendrecht is al in gebruik, maar bij een nieuw huis hoort ook een feestje. Daarom organiseert de Bibliotheek AanZet samen met nieuwe buren Sterk Papendrecht op woensdag 23 mei een feestelijke Open Dag.
Burgemeester Moerkerke opent de bibliotheek om 14.15 uur. Daarna zijn er activiteiten voor alle leeftijden. Alle Papendrechters zijn vanaf 14.00 uur van harte welkom. Er zijn rondleidingen en koffie. Belangstellenden kunnen kennismaken met medewerkers van onder andere de Volksuniversiteit, Culturele raad en het Digitaal inloopspreekuur en Taalcafé. Vanaf 14.30 tot 16.30 uur is er voor de kinderen en de jeugd een speurtocht door de nieuwe bibliotheek (tot en met 12 jaar). Lever na afloop je kaart in voor een leuk kadootje. Daarnaast is er ook LexLab, voor zes- tot twaalfjarigen. Ga aan de slag met 3D-pennen en andere technische snufjes! Er is een Schrijfworkshop voor acht- tot twaalfjarigen. Met de schrijfcoach van de KinderSchrijfherberg leer je op een creatieve manier je ideeën met woorden te uiten. Schrijf een gedicht, verhaal of songtekst. Uiteraard krijg je ook taal- en stijltips.

Concert projectkoor Martin Mans

Martin Mans.

De bekende dirigent Martin Mans is gestart met een nieuw mannenkoor op projectbasis dat luistert naar de naam Groot Mannenkoor Midden-Nederland. Ruim honderd zangers uit het midden van het land hebben zich ingeschreven en hard gerepeteerd om klaar te zijn voor hun concert op zaterdag 2 juni in de Grote Kerk van Dordrecht. Meer info en kaarten: www.martinmans.n.

Versmarkt op de Beukelmanschool

Op zaterdag 26 mei wordt er van 09.00 tot 13.30 uur een versmarkt georganiseerd op het schoolplein van de Beukelmanschool/Adullam, Rembrandtlaan 100 te Alblasserdam.

Aanmelden voor open tuindag

Foto: nl.123.rf.com

Belangstellenden voor de open tuindagen op 16 en 17 juni kan tot 1 juni via apke01@kpnmail.nl.

Het formaat van de tuin is onbelangrijk.

Titelkansen De Zwerver niet al te groot

Spelers van De Zwerver vieren een doelpunt. Foto: Richard van Hoek

kinderdijk • Wie wordt kampioen van de derde klasse C: EBOH of toch nog De Zwerver? We gaan te rade bij drie afdelingskenners: Maarten van Gastelen, Aad van Meerkerk en Maarten de Zeeuw.

De situatie is als volgt: met nog twee duels te spelen heeft koploper EBOH twee punten voorsprong op De Zwerver. De Dordtenaren ontmoeten zaterdag in een uitwedstrijd Groote Lindt en sluiten op 26 mei thuis af tegen het al gedegradeerde Leerdam Sport.55. De Zwerver komt aanstaande zaterdag uit in actie tegen De Alblas en sluit af met een thuisduel met Asperen.

Alblasserdam-speler Maarten de Zeeuw is het minst optimistisch over de kampioenskansen van De Zwerver. "Ik schat de kans dat ze de titel pakken op 10 procent", zegt hij. "Die twee punten voorsprong geven ze denk ik niet meer af. Bovendien moet De Zwerver nog maar afwachten of ze bij De Alblas winnen." De vindt wél dat De Zwerver gaandeweg het seizoen een flinke ontwikkeling heeft doorgemaakt. "Als het elftal vergelijkt met het begin van de competitie, dan is er een wereld van verschil. Het is een sterk team nu. Maar EBOH is nog nét even beter."

Maarten van Gastelen is dezelfde mening toegedaan. "EBOH beschikt over een paar spelers die op een fors hoger niveau niet zouden misstaan", heeft de trainer van Streefkerk dit seizoen mogen' ervaren. "De Zwerver op zijn beurt beschikt over veel power, een uitstekend middenveld, prima spitsen en een verdediging die gaandeweg de competitie aan soliditeit gewonnen heeft. En de keeper Bas Bijkerk: die is echt erg goed! Komende zaterdag zal de beslissing vallen over het kampioenschap. Ik denk dat EBOH het wordt."

"Ik ook", reageert Klokradio-verslaggever en streekvoetbalwatcher Aad van Meerkerk. "De Zwerver heeft het vorige week donderdag laten liggen in de thuiswedstrijd tegen Schelluinen. Zonde, temeer omdat ze hun tegenstander in de eerste helft al op forse achterstand hadden kunnen zetten. In plaats van een mooie overwinning werd het 1-3 voor de gasten. En dat op een cruciaal moment. Bij winst had De Zwerver de kop overgenomen van EBOH. Aan de andere kant: je weet dat het na een serie van dertien gewonnen wedstrijden een keer fout kan gaan. Het was alleen beroerd dat het uitgerekend op dat moment gebeurde. Hoe dan ook: De Zwerver heeft een prima elftal, zeker sinds Guido Luijten en Jort van Meerkerk weer fit zijn. Dat soort spelers zorgen ervoor dat de rest ook beter functioneert en een hoger prestatieniveau haalt. Ik vind dát de grote winst van het seizoen. Er staat een hecht team. Waarschijnlijk gaat dat geen titel opleveren, al weet je nooit hoe het nog kan gaan lopen. Zoals ik er nu tegen aan kijk geef ik De Zwerver 30 procent kans.

Jan Timmer

Warme winst voor CKC Kinderdijk

alblasserdam • De korfballers van CKC Kinderdijk hebben zaterdag met 24-20 gewonnen van Rust Roest uit Eindhoven.

Aangezien het tweede elftal had gewonnen en er ook de winst en tevens het kampioenschap was voor A1 stond het eerste elftal de zware taak om ook te winnen.

Voor aanvang van de wedstrijd stond Rust Roest op de laatste plaats en CKC op de op één na laatste plaats. In verband met een blessure van Daan stond Jelle in de basis en precies een jaar na haar knieoperatie stond ook Anouk in de basis in plaats van Stephanie. Aan beide kanten werden er veel kansen gemist en met nog 5 minuten op de klok liep Rust Roest langzaam uit naar een kleine voorsprong: 9-11. Gelukkig kon CKC daar weer wat tegenover stellen en met een gelijke stand werd er gerust: 12-12.

Aan het begin van de tweede helft was het Rust Roest die als eerste scoorde. Maar de vier daaropvolgende punten waren voor CKC. Na 11 minuten spelen kreeg Rust Roest de eerste strafworp van de wedstrijd, maar deze werd gemist. Vanaf die tijd gaf CKC de voorsprong niet meer weg. Rust Roest probeerde nog wel terug te komen, maar dat lukte niet meer. Zeker toen 6 minuten voor tijd de tweede strafworp werd gemist door Rust Roest, kon CKC de twee punten thuis houden. Eindstand 24-20.

De eerstvolgende wedstrijd is op zaterdag 26 mei tegen Excelsior uit Delft. Een belangrijke wedstrijd voor CKC, aangezien dit team 1 plekje boven CKC staat en deze wedstrijd gewonnen moet worden om promotie/degradatiewedstrijden te ontlopen. Deze wedstrijd start om 15:30 en wordt gespeeld op het eigen Molenzicht.

Nieuw-Lekkerland verliest bij DCV

krimpen a/d ijssel • De slotfase van seizoen 2017-2018 is een martelgang voor eersteklasser Nieuw-Lekkerland. Ook tegen degradatiekandidaat DCV viel er geen driepunter te noteren voor de formatie van trainer Ronald Hulsbosch.De Krimpenaren wonnen met 2-0. De openingstreffer viel in de 68e minuut en kwam van de voet van Daan van Ingen. Vlak voor tijd werd het ook nog 2-0. Komende zaterdag mag Nieuw-Lekkerland proberen het seizoen in ieder geval voor de thuisfans goed af te sluiten. Trouwens, dat zijn de spelers ook moreel verplicht naar de na vier jaar afscheid nemende Ronald Hulsbosch toe.

De Zwerver toont knappe veerkracht

kinderdijk • "Ik ben trots op mijn ploeg", sprak De Zwerver-trainer Edward Knook lovende woorden na afloop van de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Vuren. "Na de domper van afgelopen donderdag tegen Schelluinen herpakte de groep zich buitengewoon knap met dominant en goed voetbal. Ik heb er echt van genoten."Voor rust toonde De zwerver zich al dominant, maar kwam het niet verder dan één goal: een treffer in de 37e minuut van Robin van der Bok. Na de pauze werd de score opgevoerd tot 4-0 (goals van Tom van der Linden,Guido Luijten en Lucas Adelino, waarna Vuren zijn eretreffer mocht aantekenen. De Zwerver miste zaterdag de geschorste Simon van de Rhee en de geblesseerde Jort van Meerkerk.

De Alblas eindigt zwak tegen DFC

dordrecht • Voor rust marcheerde het prima bij De Alblas in de uitwedstrijd tegen DFC. Stefan Bakker scoorde de 0-1 en er leek geen vuiltje aan de lucht. Dat beeld veranderde na de pauze. Nadat de thuisclub op 1-1 was gekomen ontglipte de wedstrijd De Alblas volkomen en ging men met 3-1 onderuit tegen de in degradatiezorgen verkerende Dordtenaren.

Drechtstreek mag tevreden zijn

papendrecht • Ondanks het feit dat er niets meer te halen valt blijft tweedeklasser Drechtstreek prima presteren. Ditmaal bonden de mannen van trainer Miguel Munoz Wilhelmina '26 aan de zegekar. Het werd 3-1 op sportpark Oostpolder. "Wilhelmina begon sterk en kwam al na acht minuten op een 0-1 voorsprong", blikt Munoz terug. "Maar daarna lukte het ons om goed in de wedstrijd te komen. Ik liet wat mensen inschuiven waardoor we druk konden ontwikkelen." Dat leidde tot de 1-1 van Michael Slingerland en de fraaie 2-1 van Damien Vereecken.Opnieuw Slingerland bepaalde koppend de eindstand op 3-1.

Lighaam bezorgt Papendrecht zege

meerkerk • Koen Lighaam bezorgde Papendrecht in de slotfase van de uitbeurt tegen Meerkerk de 1-2 zege. De knappe assist kwam van Xavier Leenheer, die de bal kreeg van doelman Timo Kurpershoek die even daarvoor een uitmuntende redding had verricht. De goal vormde één van de spaarzame hoogtepunten van een duel dat lang in het teken stond van 'zomeravond'voetbal. Na een uiterst vlakke eerste helft kwam Meerkerk op 1-0 na een foutje van Papendrecht-speler Bright Adouvi. George de Brito tekende in de 72e minuut de 1-1 aan, waarna Lighaam de klus afmaakte.

Drie belangrijke punten voor Alblasserdam

Foto: Richard van Hoek

alblasserdam • Alblasserdam boekte een uitermate nuttige overwinning op Asperen. "Nog één overwinninkje erbij en we zijn veilig", glimlachte trainer Dennis Schoonewil na afloop.

Groots was het niet wat beide ploegen lieten zien op het zonovergoten hoofdveld van sportpark Souburgh, Logisch, want er stond voor allebei veel op het spel. Het was de thuiusploeg die fel uit de startblokken schoot en al na één minuut op een 1-0 voorsprong kwam. Damien Buwalda mocht zich laten bejubelen. Negen minuten later was het opnieuw raak voor de Schoonewil-elf. Ditmaal was het Glenn de Jong die raak schoot: 2-0. "Ik ging er even lekker voor zitten in de hoop op meer", aldus Schoonewil. "Maar dat pakte even anders uit. Asperen vocht zich terug tot 2-1 en er ontstond onrust in mijn team. Dat we het uiteindelijk toch nog reden hebben is een opluchting. Dit zijn gewoon drie super belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. Nog één overwinning erbij en we zijn er."

Alblasserdam legt spelers vast

alblasserdam • Alblasserdam ziet op het spelersfront al duidelijke contouren ontstaan naar het nieuwe seizoen toe. Van ZBC'97 komt deze zomer Pieter Lerensveld over. Vanuit de eigen damdorpse jeugd worden Glenn de Jong, Bradley Dijk en Junior Visser definitief overgeheveld naar de seniorenselectie van trainer Dennis Schoonewil. "De verwachting luidt dat er van d huidige spelersgroep slechts een enkeling de overstap zal maken naar een andere vereniging", zegt tc-lid Wim Zanen, wiens club nog één overwinning nodig heeft om handhaving veilig te stellen.

Atletiekvereniging AAA is prima gastheer

alblasserdam • Zaterdag 12 mei vond in Alblasserdam de tweede wedstrijd van de zomercompetitie uit de jaarlijkse serie van STARD (Stichting Atletiek Regio Dordrecht) plaats.

Atletiek vereniging Alblasserdam was dit keer de organiserende vereniging. De overige regio verenigingen uit Dordrecht, Papendrecht, Gorinchem en Oud-Beijerland kwamen in Alblasserdam op bezoek. Meer dan 200 pupillen deden mee aan deze wedstrijd. Bijzondere bijkomstigheid is, dat alleen Alblasserdam nog beschikt over een 300 meter gravelbaan. De andere verenigingen hebben een 400 meter kunststofbaan. Hetgeen meer van deze tijd is. Echter deed het niets af aan de alom geroemde gezelligheid bij AAA.

Vele vrijwilligers hadden de afgelopen weken hard gewerkt om de baan maar zeker ook het clubhuis er spik en span uit te laten zien. Dat dit niet voor niets is geweest, bleek door de positieve reacties van zowel de pupillen als begeleiders. "Het is geweldig om alle vrijwilligers op het veld zich te zien inzetten zodat deze kinderen lekker kunnen sporten", aldus Martin van Zon, jurycoördinator en drijvende kracht achter de organisatie van deze loop.

Een nieuwe generatie vrijwilligers stond vandaag ook op het veld om iedereen te helpen. Dit waren de jeugdleden die vanwege hun leeftijd net niet meer aan de jeugdcompetitie mee konden doen maar die wel de pupillen wegwijs konden maken bij een dergelijk wedstrijd. Bijna de gehele jeugdgroep was daarvoor vandaag aanwezig.

In tegenstelling tot andere jaren waarbij het steevast koud en nat was, bleef het dit jaar de gehele dag zonovergoten. Hierdoor kon iedereen lekker op het veld genieten van de diverse onderdelen.

"Alles liep vandaag op rolletjes. Een dergelijke wedstrijd vergt weken aan voorbereiding om alles technisch goed aan elkaar te knopen. Met de hulp van sponsoren en veel inzet is het ook dit jaar gelukt om het voor de kinderen een feestje te laten zijn." Aldus Jurjen Inge, vast lid van de technische commissie.

Richard Kunst verkozen tot beste korfbalspeler

Richard Kunst.

papendrecht • Richard Kunst van PKC is woensdagavond tijdens de Korfbal Leagueverkiezingen in Driebergen gekozen tot Beste Speler.

De speler van PKC/SWKGroep liet teamgenoot Laurens Leeuwenhoek en Mick Snel (TOP/SolarCompleet) achter zich. Bij de vrouwen werd ook dit jaar Celeste Split van TOP/SolarCompleet gekozen tot Beste Speelster. Split werd dit seizoen voor de derde keer op rij landskampioen in Korfbal Leaguefinale in de Ziggo Dome. Richard Kunst werd tevens topscorer bij de mannen. Hij scoorde in het afgelopen Korfbal League-seizoen maar liefst 142 keer voor PKC, inclusief de play off-wedstrijden.

Allan Kleijn winnaar bij De Ruisvoorn

alblasserdam • Allan Kleijn heeft donderdagavond de derde competitiewedstrijd gewonnen van De Ruisvoorn.

Aan de Ponykade in Alblasserdam haalde hij ruim 5200 gram vis naar boven.
De tweede plaats was voor Hans Meijer met 4210 gram, derde werd René van Hulst met 2910 gram, vierde werd Henk Velthuis met 2820 gram en de vijfde plaats was voor Peter van Dijk met 2060 gram.

Uitslagen duiven

regio • De duiven vlogen in afgelopen zaterdag vanuit Fontenay sur Eure. Hieronder staan de belangrijkste uitslagen van verenigingen uit de regio.

De Doorzetters (Alblasserdam): S. Minovgioudis: 1, Roodnat & Middelkoop: 2, 4, 14, 15, 17, 19, 20, 23, Comb. Elkhuizen: 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 21, 22, 24, Gero Dijk: 8, Comb.Groenendijk: 18, W. Onrust: 25.
De Luchtbode (Papendrecht): A van Dommelen: 1, 16, C Leeuwesteijn: 2, 3, 13, D van Hofwegen: 4, 19, T Hubbers: 5, 7, 11, 12, 14, 15, 21, H Penninkx: 6, 8, 10, 25, G Leeuwesteijn: 9, D.C.W Verdoorn: 17, 23, Comb den Boef & Prins: 18, 22, Sam Nelemans: 20, A van Hofwegen: 24.
De Luchtbode (Hendrik Ido Ambacht): C. van Gelder: 1, 5, 7, 10, 19, L. v.d. Spoel: 2, 16, 17, 23, C. v.d. Poel: 3, 12, A. H. Ros: 4, 9, 18, A. van Gelder: 6, 20, T.de Wit & Dochter: 8, 25, H. Meulstee: 11, G.M. Keuter: 13, I. v.d. Rhee: 14, 15, Comb. Burg & Waard: 21, 22, 24.

Moerkerke ontvangt PaBlo-lopers

papendrecht • Tientallen estafettelopers van AV Passaat die naar Blomberg zijn gelopen, zijn zaterdagmiddag om 16:30 uur weer gearriveerd op de Markt in Papendrecht. Meer info links van deze foto.
De lopers hebben samen 389 km afgelegd in vier dagen, afwisselend op de fiets en lopend. De PaBlo loop is een van de acties om de vriendschapsband tussen Papendrecht en Blomberg te verstevigen. Burgemeester Aart-Jan Moerkerke feliciteerde de lopers met hun prestatie en reikte een medaille uit. De ontvangst van de lopers staat rechts van dit verhaal op de grote foto.

Finaledag voor Regio-Voetbal

sleeuwijk • De finaledag van de Regio-Voetbal Toernooien wordt gehouden op maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag) op het sportcomplex van voetbalvereniging Sleeuwijk.

Voor het eerst in de driejarige toernooigeschiedenis zullen er vijf finales worden gespeeld tijdens de finaledag van de Regio-Voetbal Toernooien. Om 12:00 uur begint de finale van de verliezersronde van de EM Kantoorsystemen Cup tussen Papendrecht en LRC of Alblasserdam. Op hetzelfde tijdstip trappen Kozakken Boys en SteDoCo af voor de finale van de Samba Football Cup JO15. Dit zijn de verenigingen die in het toernooi onder vijftien jaar het best gepresteerd hebben.
De vrouwenfinale staat gepland voor 15:00 uur. Net als afgelopen winter in de Proxsys Cup treffen GJS VR en SteDoCo hierin elkaar. Eveneens om 15:00 uur begint ook bij de meiden tot vijftien jaar de wedstrijd van LRC tegen Almkerk/Altena of HRC'14. Beide ploegen staan in de finale van de Samba Football Football Cup MO15.

De eindstrijd van de EM Kantoorsystemen Cup gaat vanaf 17:00 uur tussen eersteklasser GRC 14 en titelverdediger Kozakken Boys. Alle finales zijn voor het publiek gratis toegankelijk.

Elin Westerlaken derde

Elin Westerlaken van KDO.

alblasserdam • Elin Westerlaken van KDO Alblasserdam is zaterdag 12 mei derde geworden bij de tweede jong talenten. De mini's en pre-instap D waren verdeeld in twee wedstrijdrondes.

Als eerste was Noa Ligthart bij de mini's aan de beurt. Ze liet mooie oefeningen zien. Alleen bij sprong maakte ze een foutje, waardoor een hoge klassering er niet in zat. In de volgende ronde turnde Elin Westerlaken ook bij de mini's. Op alle onderdelen liet ze nette oefeningen zien.

Uiteindelijk werd ze derde. Voor haar derde plaats op brug kreeg ze ook een medaille. Novi Stout werd 20e, Yfke van Bochove werd 24e en Anna Kuipers 25e.

Ad Zwartbol wint in de Overwaard

alblasserdam • Maandagavond visten de leden van hengelsportvereniging De Noord uit Alblasserdam in de Overwaard op de Lekkerlandse Kade Heel lang leek het er maandagavond op dat er weinig vis gevangen zou worden, maar het laatste uur werd er toch nog regelmatig brasem gevangen.

Ad Zwartbol won deze avond met 9920 gram vis, gevolgd door Peter van Dijk met 7020. Rien de Heer bemachtigde maandagavond de derde plaats met 4740 gram vis.

Jeugd voetbalkamp vv De Alblas weer groot succes

Jeugd voetbalkamp vv De Alblas weer groot succes

ALBLASSERDAM • In de afgelopen week vond het inmiddels traditionele jeugd voetbalkamp weer plaats op het terrein van voetbalvereniging De Alblas. Er namen in totaal 75 kinderen deel in de leeftijdscategorie 8 tot en met 11 jaar.

De oudere kinderen sliepen in legertenten op het veld en de allerkleinsten in de kleedkamers. Op woensdag werd er levend stratego gespeeld, een speurtocht gehouden op het sportpark en een dropping voor de oudere jeugd.

Op donderdag stond er een spectaculaire zeskamp op het programma met onderdelen als buikschuiven, tobbedansen en een uitdagende stormbaan. Tijdens de avond werd er nog levend bingo gespeeld en vrijdagochtend een champions leaguetoernooi gehouden.

Mede dankzij alle vrijwilligers, begeleiders en sponsors, het mooie weer en de goede sfeer is het kamp voor alle kinderen weer een daverend succes geworden.

De commissie van het voetbalkamp kijkt terug op een sportief en fantastisch kamp en kijkt nu alweer uit naar volgend jaar.

Foto: Pieter van den Berg

Tientallen estafettelopers van AV Passaat die naar Blomberg zijn gelopen, zijn zaterdagmiddag om 16:30 uur weer gearriveerd op de Markt in Papendrecht. Meer info links van deze foto.

Opbrengst collecte

alblasserdam • De collecte van het Fonds Gehandicaptensport, die in Alblasserdam werd gehouden van 1 tot en met 7 april, heeft 2282,09 euro opgebracht. Het Fonds kan hiermee weer sportieve activiteiten organiseren voor de vele sporters met een handicap in ons land.

Kampioenschap voor A1 van CKC Kinderdijk

ALBLASSERDAM • De A1 van CKC Kinderdijk is afgelopen zaterdag kampioen geworden in haar klasse.